Obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba, která je odběratelem produktu definovaného níže (dále jen „produkt“).
Prodávajícím se myslí fyzická osoba Mgr. Radim Kůta, IČO: 88746241, Velká skála 677/7 PRAHA 8,  která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti.

2. Informace o produktu

Označení produktu  a popis jeho hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní stránek www.bezeckainteligence.cz nebo www.umimbehat.cz přičemž produktem se myslí:
1) Online kurz Běžecké inteligence na stránce www.bezeckainteligence.cz. Produkt má povahu digitálního obsahu
NEBO
2) Analýza běhu - Služba obsahující natočení (pokud není domluveno jinak u analýz na dálku) a PDF rozbor techniky běhu, která je poslána zákazníkovi maximálně do 4 týdnů od natočení analýzy

3. Obejdnávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce www.bezeckainteligence.cz. Odesláním formuláře kupujícím a jejím přijetím prodávajícím, vzniká smlouva, na základě které získá kupující práva příslušná práva na užití produktu (tato smlouva dále jen „kupní smlouva“). Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.
Kupující byl seznámen se všemi informacemi vyžadovanými zákonem v souladu s § 1820 občanského zákoníku v předstihu před uzavřením smlouvy prostřednictvím těchto podmínek dostupných z úvodní stránky www.bezeckainteligence.cz i v rámci informací na podstránkách k produktům.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. O obdržení objednávky dostanete  informaci mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany. VOP ve znění účinném k okamžiku uzavření smlouvy jsou přílohou potvrzení o přijetí objednávky.

5. Platby

Aktuální cena produktu je uvedena na webové stránce prodávajícího www.bezeckainteligence.cz.

Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku představují náklady na straně kupujícího spočívající v poplatcích za připojení k internetu, které si kupující hradí sám.Fakturu vystaví prodávající kupujícímu ihned po uhrazení platby. Fakturu obdrží kupující elektronicky na jím uvedený e-mail. Prodejce není plátce DPH.

Možnosti platby:

Bankovním převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb:

GOPAY s.r.o.
Planá 67
370 01 Planá
Česká republika
IČ: 26046768

6. Doručení / Zpřístupnění služby

Online kurz
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt Kurz Běžecké inteligence. Při koupi položky Kurzu Běžecké inteligence jsou stanoveny délky přístupu (tj. doba užívání produktu kupujícím) takto na 1 týden (7 dní), 1 měsíc (31 dní), 3 měsíce (93 dní), 1 rok (365 dní), 2 roky (730 dní), a to v závislosti na zakoupeném produktu. Kupující výslovně zaškrtnutím příslušného pole na objednávce souhlasil s tím, že produkt zahrnuje digitální obsah a že mu bude dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že v případě takové dodávky není ve smyslu ustanovení §1837 l občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit.
Analýza běhu
Po úspěšném provedení a potvrzení platby zákazník s prodávajícím domluví termín natočení běhu. Po termínu natočení běhu zákazník obdrží hotový PDF report v digiální podobě na e-mail maximálně do 4 týdnů.

7. Ochrana autorských práv

Elektronický produkt kurz Běžecké inteligence je určen pro osobní potřebu Kupujícího. Produkt, který prodávající prostřednictvím webových stránek prodává (zpřístupňuje) včetně jeho obsahu, podléhá ochraně autorských práv. Další šíření produktu jako celku či jeho částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

8. Všeobecné informace využívání produktu

Před využíváním online kurzu Běžecké inteligence byste měli vše konzultovat se svým lékařem. Mgr. Radim Kůta není zodpovědný za případné zranění způsobené využíváním produktu Běžecké inteligence.

Informace, které zprostředkovávají trenéři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, trenéři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v tréninku, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. úroveň docility (učenlivosti), dovedností, možností, schopností, genetické podmíněnosti apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.

9. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na čtrnáct kalendářních dnů od objednání.

10. Reklamace

V případě že kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, kupující kontaktuje prodávajícího na adrese bezeckainteligence@umimbehat.cz

11. Odstoupení od smlouvy kupujícím 

Kupující má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy digitální obsah, nemůže kupující odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku od smlouvy, pokud nebyl obsah dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: bezeckainteligence@umimbehat.cz nebo info@umimbehat.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury a uvedením čísla účtu kam chce kupující vrátit uhrazenou částku. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet kupujícího. 

Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zrušen přístup do členské sekce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem.

12. Obecné informace

Zmíněný online produkt (Běžecká inteligence) je distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je kupujícímu neprodleně zřízen členský účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu. 

Přístup k online produktu je dostupný 24 hodin denně a časově omezen maximálně na 2 roky (730 dní). Pokud by z jakéhokoliv důvodu prodávající přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je prodávající nejprve povinen umožnit kupujícímu stáhnout všechny produkty na disk kupujícího.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále online kurz Běžecké inteligence.

Webové stránky Prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

13. Ochrana osobních údajů

S ohledem na obsah Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upravují nakládání s osobními údaji kupujících naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde

14. Závěrečné ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28.10.2019